Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13253
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806153
Katalogové èíslo 503269
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
Datum vydání 01.10.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 132532016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99072ČSN EN 13253+A1 2016
501430ČSN EN 13253 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13253 Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbách na ochranu proti erozi pro zabránění migrace jemnozrnných materiálů do vrstev hrubšího materiálu vlivem měnících se hydraulických gradientů, a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Tato evropská norma se týká použití pro ochranu pobřeží a opevňování břehů. Tato evropská norma se netýká eroze povrchu, kdy je na povrchu umístěna geotextilie nebo výrobek podobný geotextilii. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a vyztužování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním, proto se samostatně nespecifikuje. Tato evropská norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318-1. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupů řízení výroby. Zvláštní případy použití mohou obsahovat požadavky týkající se dalších vlastností a - nejlépe normalizované - zkušební metody, pokud jsou z technického hlediska důležité. Tato evropská norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.