Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 771-4+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722634
Katalogové èíslo 501935
Název dokumentu Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
Anglický název Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units
Datum vydání 01.06.2017
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/17
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 771-4+A12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99183ČSN EN 771-4+A1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 771-4+A1 Tato evropská norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na pórobetonové tvárnice (AAC), které jsou hlavně určeny pro použití v různých druzích nosných a nenosných konstrukcí zděných stěn, např. pro jednovrstvé a dutinové stěny, příčky, opěrné zdi, pro různé druhy konstrukcí podzemních stěn, stěny plnící funkce protipožární ochrany, tepelněizolační, zvukově izolační a pro zdivo komínů (kromě komínových vložek). Tato evropská norma zahrnuje i pórobetonové tvárnice se zabudovanou izolací nevystavenou účinkům požáru a zdicí prvky celkového tvaru pravoúhlého rovnoběžnostěnu, speciálně tvarované a doplňkové prvky. Pórobetonové tvárnice mohou sestávat z vrstev s rozdílnou objemovou hmotností, kde ne všechny vrstvy jsou nosné. Norma slouží pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVPC) výrobků podle této evropské normy. Jsou zahrnuty požadavky na značení výrobků pro které platí tato evropské norma. Tato evropská norma neobsahuje požadavky na panely na výšku podlaží, komínové vložky a na zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály, které jsou přitmeleny na vnější plochy prvku a mohou přijít do styku s ohněm. Norma nestanovuje standardní rozměry pórobetonových tvárnic ani standardní výrobní rozměry a úhly zešikmení tvárnic zvláštního tvaru a doplňkových tvárnic. Norma nestanovuje povolené odchylky u rozměrů tvárnic zvláštního tvaru a doplňkových tvárnic. Norma neplatí pro tvárnice, které jsou součástí hydro-izolačních vrstev a pro komínové vložky.