Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 2579
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732579
Katalogové èíslo 32733
Název dokumentu Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
Anglický název Test for frost resistance of surface finish of building structures
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1982
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace