Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 14 8102
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 148102
Katalogové èíslo 28642
Název dokumentu Tepelné izolace chladíren a mrazíren
Anglický název Thermal insulation of cooling and freezing plants
Datum vydání 01.04.1993
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1993
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/93
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.200 - Technika chlazení
91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory AL,NDD,NDD.G,NDD.HP,NEV,RBJ
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
21686ČSN 14 8102 1993Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 14 8102 Články 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 4.2.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 5.1.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti MŽP ČR na základě jeho požadavku. Články 3.1.2 a 4.1.8 této normy jsou podle ustanovení téhož zákona závazné v rozsahu působnosti MZ ČR - hlavního hygienika ČR a MZ SR na základě jeho požadavku. Článek 3.1.10 této normy je podle obdobných ustanovení zákona závazný v rozsahu působnosti MZ ČR - hlavního hygienika ČR na základě jeho požadavku. Konečně články 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 4.3.7 této normy jsou závazné podle § 3 téhož zákona v rozsahu působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování a provádění chladíren, mrazíren a jim odpovídajícím prostorům. Stanoví požadavky na konstrukční řešení, pokyny pro navrhování a provádění tepelně izolačních a parotěsných vrstev nebo tepelně izolačních panelů a způsob hodnocení těchto prostorů. Za pozornost stojí z požadavků na konstrukční řešení chladíren a mrazíren s obkladovými tepelně izolačními materiály zejména: 3.1.2 Veškeré materiály použité pro výstavbu chladíren a mrazíren musí být odolné proti nízkým teplotám a vlhkosti. Použité materiály nesmí negativně ovlivňovat skladované zboží a musí splňovat požadavky příslušných předpisů. Dále 3.1.10 Vnitřní povrchy chlazených prostorů a skladba celého izolačního souvrství musí být z hygienicky nezávadných materiálů. Podobně z požadavků na konstrukční řešení chladíren a mrazíren s tepelně izolačními panely za pozornost stojí zejména: Čl.4.1.8 Vnitřní povrchy panelů včetně tmelů, krycích, vodících a distančních lišt musí být z hygienicky nezávadných materiálů a musí být omyvatelné. (Tyto tři články byly zezávazněny hlavním hygienikem ČR.) Na konci normy je dvouřádková kapitola 6 "Požadavky na bezpečnost" která uvádí toto: "Požadavek k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a také požadavky na požární bezpečnost technologických zařízení a staveb stanoví příslušné předpisy". (Jsou zpravidla citovány v "Předmluvě".) ČSN 14 8102 byla vydána v dubnu 1993. Nahradila ON 14 8102 z 18.12.1961 v celém rozsahu.